ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง

360°Living-Agent

ธนาคารไทยพาณิชย์  

ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง สำหรับ ลูกค้า 360Living-Agent.com
แบบที่ 1: ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 ดอกเบี้ย = 4.25%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MRR (=7.62%)

แบบที่ 2: ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย= 6.50%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR (=7.62%)

****ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
*****ประกาศดอกเบี้ยธนาคาร SCB MRR=7.62%
* ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560


ธนาคารเกียรตินาคิน  

ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง สำหรับ ลูกค้า 360Living-Agent.com

 
* ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560


ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง สำหรับ ลูกค้า 360Living-Agent.com


* ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560


ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง ธนาคารยูโอบี  

ดอกเบี้ยบ้าน/ห้องชุด มือสอง สำหรับ ลูกค้า 360Living-Agent.com

แบบที่ 1
   ปีที่ 1 คงที่ 4.90% หลังจากนั้น MRR-2.00% = (5.90%)
แบบที่ 2
   ปีที่ 1-2 คงที่ 5.58% หลังจากนั้น MRR-2.00% = (5.90%)
แบบที่ 3
   ปีที่ 1-3 MRR-2.63% = (5.27%) หลังจากนั้น MRR-2.00% =(5.90%)

*ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
**ประกาศดอกเบี้ยธนาคารยูโอบี MRR=7.90%
* ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560