พิมพ์  

ตารางคำนวนค่าใช้จ่ายในการโอน กรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน

คำแนะนำการใช้โปรแกรม ตารางคำนวนค่าใช้จ่ายในการโอน กรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน โปรแกรมการคำนวณนี้ 360Living-agent.com ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน 360Living-Agent.com ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และผลคำนวณที่ได้คือค่าโดยประมาณ คุณควรปรึกษากับสำนักงานที่ดินเพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอนต่อไป
ราคาขาย:
ราคาประเมิน:
วันที่ถือครอง:
วันที่จะโอน:
ค่าธรรมเนียมโอน () =
*ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3%) =
*อากรแสตมป์ (0.5%) =
**ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย =
รวม =
หมายเหตุ
* เสียอย่างใดอย่างหนึ่ง และนับเวลาแบบวันชนวัน
- ถ้าน้อยกว่า 5 ปี และปัจจุบันไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือมีแต่ไม่ครบ 1 ปี เสียธุรกิจเฉพาะ
- ถ้ามากกว่า 5 ปี หรือน้อยกว่าแต่ปัจุบันมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี เสียอากรแสตมป์
** นับเวลาเป็นปีแบบปัดเศษ ปีแรกนับเป็น 1 และถ้ามากกว่า 10 ปีให้คิดเป็น 10 ปี
ค่าธรรมเนียมโอน จะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน ไม่ว่าเจ้าของจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรแสตมป์ จะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน
หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
- กรณีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาจะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน
- กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคลจะคำนวณจากราคาประเมินทรัพย์สินหรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
การหักค่าใช้จ่าย ตามจำนวนปีที่ถือครอง
1 92 %
2 84 %
3 77 %
4 71 %
5 65 %
6 60 %
7 55 %
>= 8 ปี 50 %
ตารางคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรณีบุคคลธรรมดา
รายได้ต่อปี (บาท) ภาษี (%)
ไม่เกิน 300,000 5
300,001 - 500,000 10
500,001 - 750,000 15
750,001 - 1,000,000 20
1,000,001 - 2,000,000 25
2,000,001 - 4,000,000 30
มากกว่า 4,000,000 35
กรณีนิติบุคคล
1% ของราคาขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า (โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย)
 
***บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบความถูกต้องของผลการคำนวณดังกล่าว ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้และการคำนวนดังกล่าวเป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆเท่านั้น กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับสำนักงานที่ดินอีกครั้ง